İletişim


View Anadolu Dörtler Mobilya A.Ş. in a larger map


İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ


E-Posta : iletisim@anadoludortler.com.tr
Tel : +90 (352) 330 51 81
Faks : +90 (352) 336 34 72

GENEL MERKEZ ADRES

Osman Kavuncu Mah.  Mensucat Cad. 
Anı Sok. No:20   Melikgazi / KAYSERİ


 

İLETİŞİM/BAŞVURU KANALLARINA İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Anadolu Dörtler AŞ (“ANADOLU DÖRTLER”), veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

 

ANADOLU DÖRTLER AŞ

 

İnternet Adresi            : www.anadoludortler.com.tr

Telefon Numarası       : 352 330 51 81

Fax                                   : 352 336 36 72

E-Posta Adresi            : iletisim@anadoludortler.com.tr

KEP Adresi                  : anadoludortler@hs02.kep.tr

Adres                          : Osman Kavuncu Mh. Mensucat Cd. Anı Sk. No: 20 Melikgazi / KAYSERİ

 

 

2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

 

Veri Kategorizasyonu

Açıklama

Kimlik Bilgisi

Ad, soyad, TC kimlik no, cinsiyet, doğum yer, doğum tarihi, medeni durumu, uyruğu, anne adı, baba adı, il, ilçe

 

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

 

Müşteri İşlem

Çağrı merkezi kayıtları, talep bilgisi, şikâyet bilgisi

 

Diğer

Plaka, imza, firma adı, banka hesap numarası, referans bilgisi, eğitim bilgisi, hobi bilgisi, burs bilgisi, sigara kullanım bilgisi, seminer ve sertifika bilgisi, İstenmediği halde tarafımıza iletilen bilgiler, dilekçe veya formlara eklenen bilgiler.

 

 

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

 

Tarafımıza sözlü olarak iletilen veya yazılı olarak başvuru evrakına ekleyerek bize ilettiğiniz bilgileriniz KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde talep, şikayet, öneri ve diğer başvurularınızın değerlendirilmesi, ilgilisine yönlendirilmesi, süreçlerin yönetilmesi, cevaplandırılması ve başvurucunun kimliğinin tespit edilmesi amacıyla işlenmektedir.

İşlenen kişisel veriler yalnızca işlendikleri amaçla bağlantılı, orantılı ve sınırlı bir şekilde işlenmektedir.

 

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde talebin niteliğine göre ilgili üçüncü kişilere, Boydak Holding AŞ’ye, Boydak Holding AŞ’ye Bağlı Şirketlere, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen veya sözleşmeye dayanarak paylaşma yükümlülüğümüzün bulunduğu kişilere ve kurumlara aktarılmaktadır.

 

 

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz; başvuru formları, internet sitesi, bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları aracılığıyla ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK'da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi, bu kapsamda hizmetlerimizin yürütülebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmemiz amaçlarıyla edinilir.

 

 

6. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

 

KVKK'nın 11. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince her ilgili kişi; Anadolu Dörtler AŞ'ye noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya Anadolu Dörtler AŞ’nin “ Osman Kavuncu Mh. Mensucat Cd. Anı Sk. No: 20 Melikgazi / KAYSERİ ” adresine kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle) başvuruda bulunarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemizde veri sorumlusuna başvuru formunda ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

 

Genel aydınlatma metnimize www.anadoludortler.com.tr/kvkk internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

 

ANADOLU DÖRTLER AŞ